top of page
Foto 4.jpg

 Een goede toekomst begint op El Habib.

Visie en missie
Schoolgids

Missie

Kinderen de mogelijkheid bieden om met geloof en plezier in eigen kunnen en met behoud van de eigen identiteit zich te ontwikkelen tot zelfstandige en actieve burgers die respect hebben voor diversiteit en een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving.

07. School.JPG

Schoolgids

Deze schoolgids is één van de middelen om ouders over de school te informeren.

Als u het document wilt downloaden, klik hier.

school-schoolkalender.jpg

Visie

Onze visie is samengevat in drie motto’s die de leidraad vormen binnen ons onderwijs en onze schoolcultuur. 

Deze motto’s zijn:

- “Samenwerkend aan een sterke basis voor actief burgerschap”

- “Achterstand is geen lot”

- “Ieder thuis is een school, iedere ouder is een leerkracht.”


Wat houden deze motto’s in?
“Samenwerkend aan een sterke basis voor actief burgerschap”:

Onze doelstelling is om onze kinderen voor te bereiden op en in staat te stellen tot volwaardig functioneren in en deelnemen aan de Nederlandse samenleving, met de nadruk om dit te doen vanuit de eigen levensbeschouwelijke en culturele achtergrond.

We werken dan ook samen met ouders, ketenpartners en allerlei organisaties om onze leerlingen een sterke basis mee te geven waarmee ze in staat worden gesteld tot optimale participatie in de samenleving.

“Achterstand is geen lot”:

Ondanks de zwakke kenmerken van onze populatie geloven wij er sterk in dat ook deze populatie met een aanpak op maat de achterstand kan inhalen en zelfs hoge resultaten kan bereiken. Met andere woorden, ons uitgangspunt is dat een dubbeltje met de juiste ondersteuning zeker wel een kwartje kan worden.

“Ieder thuis is een school, iedere ouder is een leerkracht”:

Wij zijn ons er zeer van bewust dat onderwijsondersteunend gedrag van ouders een cruciale rol speelt in de ontwikkeling van kinderen. Daarom hechten we veel waarde aan educatief partnerschap met ouders. Dit partnerschap noemen we de synergische cirkel.

De samenwerkingsrelatie binnen deze cirkel berust op wederzijds vertrouwen en respect.

Als school versterken we ouders in hun opvoedersrol en nemen we verscheidene initiatieven om hun onderwijsondersteunend gedrag te bevorderen.

Identiteit

El Habib, daar voelt iedereen zich thuis.

De identiteit van onze school is onderscheidend van andere scholen. De islamitische levensbeschouwelijke identiteit bepaalt het voornaamste verschil in het onderwijs.

We streven ernaar onze leerlingen een sterk islamitisch bewustzijn mee te geven.

Hierdoor begrijpen ze de islamitische waarden en kunnen ze deze later zelfstandig toepassen.

School-
kalender

De schoolkalender die de ouders jaarlijks ontvangen, bevat allerlei informatie over de vakantiedagen, studiedagen, informatieavond, feesten op school enz.

De kalender bevat ook foto’s van verschillende activiteiten die op school uitgevoerd worden.

Identiteit
Kalender
02. pedagogisch klimaat.jpg

Prettig pedagogisch klimaat

Op El Habib vinden wij het (sociaal) welbevinden van de kinderen en de groepsvorming heel belangrijk. Daarom schenken we er veel aandacht aan om zelfvertrouwen en veiligheidsgevoel van de kinderen hoog te houden.

Hiervoor hebben we afspraken gemaakt over o.a. groepsvorming, het jaarlijks opstellen van klassenregels met of zelfs door de groep en het omgaan met en het voorkomen van pestgedrag.

Ook het gebruiken van coöperatieve werkvormen, het steeds meer een adaptieve school worden, het gebruik van energizers in de groep versterken de veiligheid in de groep en de gevoelens van competentie en autonomie bij de kinderen.

Zo spelen we in op de behoefte aan relatie bij de kinderen.

Prettig pedagogisch klimaat

Persoonlijke aandacht

Op El Habib proberen we een goed evenwicht te vinden tussen het aanleren van kennis en dagelijks bruikbare vaardigheden en het prikkelen van de persoonlijke ontwikkeling. De vakken rekenen, taal en lezen krijgen op El Habib veel nadruk. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling.

De kwaliteit van ons onderwijs is onze prioriteit. Als leerlingen in groep 1 bij ons op school komen, hebben zij een grote taalachterstand. Om deze taalachterstand te bestrijden schenken we veel aandacht aan taal. Hierbij maken we gebruik van methoden die aangepast zijn aan de behoeften van onze leerlingen.

Ook de organisatie van ons onderwijs is hierop aangepast.

Wat is het geheim van El Habib? In elk geval dat de Nederlandse taal voorop staat. Ook wordt een grote betrokkenheid van ouders verwacht. Ouders spelen een belangrijke rol bij het verlengen van onderwijsproces naar de thuissituatie.

Iedere dag werken we met het hele team van El Habib samen om het talent en de ambities van onze leerlingen naar een hoger niveau te brengen, waarbij wij geen acht tot vijf mentaliteit kennen.

P1001361.JPG
Persoonlijke aandacht

Actieve burgers

Doordat onze leerlingen deelnemen aan activiteiten voor gemeenschapsbelangen binnen en buiten de school leren ze op een verantwoorde wijze als actieve burgers deel te nemen aan de samenleving.

Kinderen met een andere culturele en etnische achtergrond gaan heel bewust om met waarden en normen van iedereen, omdat zij dagelijks geconfronteerd worden met verschillende en soms conflicterende waarden.

De dagelijkse omgang met de multiculturele samenstelling van de schoolbevolking vormt een goede oefenbasis voor het voortgezet onderwijs en hun latere leven.

img_5378_37438399434_o.jpg

Wij zijn daarom zeer verheugd met de bevestiging vanuit de overheid dat we excellent zijn.


Naast ons taal- en ouderbeleid onderscheiden we ons ook op het gebied van actief burgerschap en sociale integratie.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een gezonde en actieve manier voorbereid zijn op de Nederlandse samenleving, waarin ze als ambitieuze en volwaardige burgers optimaal kunnen functioneren.

Daarom schenken wij hier de nodige aandacht aan door middel van ons protocol “Actief burgerschap”. Een sterke en gezonde basis is noodzakelijk om later een verantwoord handelende burger te worden.

Actieve burgers
Passend onderwijs

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. 

Schoolbesturen voor primair onderwijs hebben met ingang van schooljaar 2014-2015 de opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs te organiseren.

De schoolbesturen werken samen om invulling te geven aan de zorgplicht.

Informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u terugvinden op de website:
www.passendonderwijszuid.nl

School-ondersteuningsprofiel

Als u het document wilt downloaden, klik hier.

03. passend onderwijs.JPG
Schooltijden
Scholen op de kaart

Schooltijden

Op onze school wordt er les gegeven volgens onderstaand rooster.

Lestijden

Dagen
Groep
Ochtend
Middag
Ma t/m do
1 t/m 4
8.30 - 12.45
13.30 – 15.30
-
5 t/m 8
8.30 - 12.45
13.25 – 15.30
Vr
1 t/m 8 (Zomertijd)
8.30 - 12.20
X
-
1 t/m 8 (Wintertijd)
8.30 - 11.20
X

Pauzetijden

Ochtend
Middag
10.20 – 10.55
12.45 – 13.30
10.30 - 10.55
12.45 - 13.25
10.20 – 10.55 (1 t/m 4)
X
10.30 – 10.35 (5 t/m 8)
X
scholen_op_de_kaart-el-habib-1.png

Scholen op de kaart

Bekijk de resultaten van El Habib op de website van Scholen op de kaart.

Successen

Omslag in taal

‘Omslag in taal' is een initiatief van de Inspectie van het Onderwijs waarbij 10 basisscholen uit het land gekozen zijn, die hun taal- en leesonderwijs op een inspirerende manier ingericht en in de praktijk toegepast hebben.

In deze multimediale presentatie laat de inspectie de scholen door middel van interviews en filmopnamen zelf aan het woord.

Specifieke thema’s die op taalgebied aan bod komen zijn onder meer: lezen, woordenschat, schrijven, leesbeleving en mondelinge communicatie.

Het doet ons, als een van de voorbeeldscholen, uiteraard deugd om door ons unieke innovatieve concept een inspiratiebron te zijn voor ruim 6000 basisscholen in het land.

Omslag.jpg

Aanmelden

Kom de sfeer proeven op El Habib en maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.

In het gesprek met de directeur ontvangen de ouders/verzorgers informatie over de school.

Daarna kunnen de toekomstige leerlingen volgens de procedure worden ingeschreven. 

Hiervoor maken wij
gebruik van een aanmeldingsformulier, conform de afspraak met alle basisscholen in Maastricht en omgeving.

Als u het document wilt downloaden, klik hier.

IMG_1245.JPG
Aanmelden
bottom of page