Ziek/afwezigheid melden

Als uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden de school niet kan bezoeken, dan verzoeken wij u dit vóór 8.30 uur aan ons door te geven.

Dit kunt u doen door onderstaand formulier in te vullen.

Bus gemist

Bel snel met Stichting Leerlingenvervoer Maastricht.

excellente-school-logo-elhabib

Excellente school

Islamitische basisschool El Habib kreeg in een afgeladen en feestelijke Nieuwe Kerk in Den Haag, het predicaat Excellent uitgereikt uit handen van staatssecretaris Sander Dekker. De Onderwijsinspectie heeft de school in een rapport bestempeld tot excellente school en geprezen om de opvallend hoge Cito-scores en het goede onderwijs.

Daar waar het onderwijs op school eindigt, nemen de ouders het thuis over. Met onze ouders en leerlingen werken we vol overtuiging samen om voor ieder kind afzonderlijk de top te bereiken. Onze leerlingen die met een gemiddelde taalachterstand van 1,5 jaar binnenkomen verlaten ons na groep acht voor meer dan 40% met het behalen van HAVO/VWO.

Ons succes ligt verscholen achter ons ouderbeleid en de ouderbetrokkenheid. Met ons motto: “Ieder thuis is een school, iedere ouder is een leerkracht” ontpoppen wij ouders tot leerkrachten thuis. Wij zijn daarom zeer verheugd met de bevestiging vanuit de overheid dat we excellent zijn. Naast ons taal- en ouderbeleid onderscheiden we ons ook op het gebied van actief burgerschap en sociale integratie.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een gezonde en actieve manier voorbereid zijn op de Nederlandse samenleving, waarin ze als goede burgers optimaal kunnen functioneren. Daarom schenken wij hier de nodige aandacht aan door middel van ons protocol “Actief burgerschap”. Een sterke en gezonde basis is noodzakelijk om later een verantwoord handelende burger te worden.

We willen en zullen ons blijven excelleren en zijn bereid om onze kennis en deskundigheid ten dienste te stellen van het onderwijsveld in Nederland.

El Habib…samenwerkend aan een sterke basis voor actief burgerschap.

Wat is het geheim van El Habib? In elk geval dat de Nederlandse taal voorop staat. Ook wordt een grote betrokkenheid van ouders verwacht. Ouders spelen een belangrijke rol bij het verlengen van onderwijsproces naar de thuissituatie.

Iedere dag werken we met het hele team van El Habib samen om het talent en de ambities van onze leerlingen naar een hoger niveau te brengen, waarbij wij geen acht tot vijf mentaliteit kennen.

Persoonlijke aandacht

Op El Habib proberen we een goed evenwicht te vinden tussen het aanleren van kennis en dagelijks bruikbare vaardigheden en het prikkelen van de persoonlijke ontwikkeling. De vakken rekenen, taal en lezen krijgen op El Habib veel nadruk. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling.

De kwaliteit van ons onderwijs is onze prioriteit. Als leerlingen in groep 1 bij ons op school komen, hebben zij een grote taalachterstand. Om deze taalachterstand te bestrijden schenken we veel aandacht aan taal. Hierbij maken we gebruik van methoden die aangepast zijn aan de behoeften van onze leerlingen.

Ook de organisatie van ons onderwijs is hierop aangepast.

Prettig pedagogisch klimaat

Op EL Habib vinden wij het (sociaal) welbevinden van de kinderen en de groepsvorming heel belangrijk. Daarom schenken we er veel aandacht aan om zelfvertrouwen en veiligheidsgevoel van de kinderen hoog te houden.

Hiervoor hebben we afspraken gemaakt over o.a. groepsvorming, het jaarlijks opstellen van klassenregels met of zelfs door de groep en het omgaan met en het voorkomen van pestgedrag. Ook het gebruiken van coöperatieve werkvormen, het steeds meer een adaptieve school worden, het gebruik van energizers in de groep versterken de veiligheid in de groep en de gevoelens van competentie en autonomie bij de kinderen. Zo spelen we in op de behoefte aan relatie bij de kinderen.

Verschillen zijn welkom

Wij leven in een multiculturele samenleving. Daarom vinden wij het belangrijk om onze leerlingen ook kennis te laten maken met andere culturen. De ouders van onze leerlingen zijn van verschillende afkomst. De meeste leerlingen hebben wel de Nederlandse nationaliteit. Op onze school werken niet alleen leerkrachten van allochtone afkomst, maar ook autochtone leerkrachten. Hier is bewust voor gekozen, zodat er beter samengewerkt kan worden aan een sterke basis voor actief burgerschap. Dit is tevens ons motto:

El Habib…samenwerkend aan een sterke basis voor actief burgerschap.

De naam ‘El Habib’ staat voor de geliefde, de boezemvriend. Wij willen graag vriendschap onder de mensen uitdrukken, ongeacht nationaliteit, afkomst, huidskleur, levensopvatting en politieke kleur.

Wij willen ook een basis bieden, waarin ieder kind zich kan herkennen en waarop hij kan terugvallen. Tevens willen wij een eenheid vormen met de ons omringende multiculturele Maastrichtse samenleving met behoud van de eigen identiteit.

Actieve burgers

Doordat onze leerlingen deelnemen aan activiteiten voor gemeenschapsbelangen binnen en buiten de school leren ze op een verantwoorde wijze als actieve burgers deel te nemen aan de samenleving. Kinderen met een andere culturele en etnische achtergrond gaan heel bewust om met waarden en normen van iedereen, omdat zij dagelijks geconfronteerd worden met verschillende en soms conflicterende waarden. De dagelijkse omgang met de multiculturele samenstelling van de schoolbevolking vormt een goede oefenbasis voor het voortgezet onderwijs en hun latere leven.

Wij zijn daarom zeer verheugd met de bevestiging vanuit de overheid dat we excellent zijn. Naast ons taal- en ouderbeleid onderscheiden we ons ook op het gebied van actief burgerschap en sociale integratie.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een gezonde en actieve manier voorbereid zijn op de Nederlandse samenleving, waarin ze als ambitieuze en volwaardige burgers optimaal kunnen functioneren. Daarom schenken wij hier de nodige aandacht aan door middel van ons protocol “Actief burgerschap”. Een sterke en gezonde basis is noodzakelijk om later een verantwoord handelende burger te worden.

El Habib

El habib betekent de boezemvriend.

De naam ‘El Habib’ staat voor de geliefde, de
boezemvriend.

Wij willen graag vriendschap onder de
mensen uitdrukken, ongeacht nationaliteit, afkomst, huidskleur, levensopvatting en politieke kleur.

Wij willen ook een basis bieden, waarin ieder kind zich kan herkennen en waarop hij kan terugvallen.

Tevens willen wij een eenheid vormen met de ons omringende multiculturele Maastrichtse samenleving met behoud van eigen identiteit.

Vacature

Op dit moment hebben wij geen vacatures.