Ouders: onze partners

Ieder thuis is een school,
iedere ouder is een leerkracht.

Adviezenboekjes

Zowel de ouders als de school dragen een stukje verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Thuis in het gezin wordt de basis gelegd. Op school wordt hierop doorgegaan. Wij vinden het belangrijk dat de opvoeding thuis en op school op elkaar aansluiten. Om deze aansluiting te realiseren geven wij graag een aantal adviezen dat we gebundeld hebben in onze adviezenboekjes.

Huiswerkbeleid

Vanaf groep 1 krijgen alle kinderen huiswerk mee naar huis. De bedoeling hiervan is dat de ouders samen met het kind extra oefenen. Het is belangrijk dat er thuis onder toezicht en met structuur rustig gewerkt/geleerd kan worden.

Vaardigheden die in de hogere groepen met het huiswerk aangeleerd worden, zijn:

 • er aan wennen om schoolwerk mee naar huis te nemen en op tijd weer mee terug naar school te brengen,
 • het leren begrijpen van opdrachten, deze noteren en zelfstandig maken,
 • het netjes houden van boeken en schriften,
 • het leren studeren,
 • het bevorderen van zelfstandigheid.
MINIMUM AANTAL MINUTEN HUISWERK PER GROEP PER DAG
MA T/M VR (minimaal) WEEKEND (minimaal)
GR. Huiswerk Muiswerk Lezen Totaal Huiswerk Muiswerk Lezen Totaal
1 15 min. 15 min. 30 min. 15 min. 15 min. 15 min. 45 min.
2 15 min. 15 min. 30 min. 15 min. 15 min. 15 min. 45 min.
3 15 min.VLL/Muiswerk 15 min. 30 min.  15 min.VLL/Muiswerk 30 min. 45 min.
4 15 min. 15 min. 15 min. 45 min. 15 min. 15 min. 15 min. 45 min.
5 20 min. 20 min. 15 min. 55 min. 20 min. 20 min. 15 min. 55 min.
6 20 min. 20 min. 15 min. 55 min. 20 min. 20 min. 15 min. 55 min.
7 20 min. 20 min. 15 min. 55 min. 20 min. 20 min. 15 min. 55 min.
8 20 min. 20 min. 15 min. 55 min. 20 min. 20 min. 15 min. 55 min.

Informatie Parro

Via de digitale nieuwsbrieven houden we u continu op de hoogte van de gebeurtenissen in en rondom de school.
Deze bevatten informatie die variëren van zaken zoals de IEP Eindtoets tot de Pr-successen die onze school heeft geboekt en wekelijkse informatie rondom thema’s en actualiteiten.

Ouderraad

De ouderraad is een inspraakorgaan binnen de school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, het personeel en de schoolleiding. In samenwerking met het team organiseren zij in de loop van het schooljaar een aantal activiteiten.
Iedere vader en moeder kan in de ouderraad komen en de school helpen met het organiseren van activiteiten voor ouders en kinderen. Als u interesse heeft, kunt u zich opgeven bij de school. De ouderraad luistert ook naar de wensen van ouders. Deze wensen kunnen tijdens de Algemene Vergadering aangekaart worden.

Ouderbijdrage

Om de activiteiten te kunnen realiseren, vragen wij de ouders om een vrijwillige financiële bijdrage. De ouderbijdrage voor kinderen is vastgesteld op:

€35, – voor 1 kind
€50, – voor 2 kinderen
€65, – voor 3 kinderen of meer

Het daartoe te ondertekenen formulier wordt aan de ouders voorgelegd en ondertekend bij de inschrijving van de kinderen op school.

Het bankrekeningnummer van de ouderraad Stichting Ihlas: S.N.S. bank 94. 36. 89. 732

Betalen van de ouderbijdrage is niet verplicht. Als sommige ouders, door welke reden dan ook, de ouderbijdrage niet (kunnen) betalen, zal dit geen consequenties hebben voor de deelname van kinderen (van de ouders die niet betaald hebben) aan de door de ouderraad georganiseerde activiteiten.

Het is mogelijk om bij uw gemeente een vergoeding aan te vragen voor de ouderbijdrage. U kunt ook bij uw gemeente tegemoetkoming in de kosten van sociale- en culturele activiteiten binnen en buiten school aanvragen. De brochure ‘declaratieregeling’ is bij de school te verkrijgen.

Lichamelijke oefening

In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen op het schoolplein en in de gymzaal. Vanaf groep 6 krijgen jongens en meisjes gescheiden gymles in het gymlokaal naast onze school.
De groepen 2 en 3 krijgen zwemles. Omdat de gemeente Maastricht het zwemonderwijs niet bekostigt, betalen de ouders van leerlingen van groep 2 en 3 een jaarlijkse bijdrage van € 100.

ouders-lichamelijke-oefening

MR

In de MR zitten leerkrachten en ouders. Zij kunnen op 2 manieren meedenken en meebeslissen over zaken in de school.

Dit kan door:

 1. Het adviesrecht
  Dit houdt in dat de MR door directie en bestuur geïnformeerd wordt over alle belangrijke zaken en dat het bestuur m.b.t. vastgestelde onderwerpen door de MR wordt geadviseerd.
 2. Het instemmingsrecht
  Dit betekent dat de MR bij bepaalde onderwerpen kan meebeslissen. Voorbeelden hiervan zijn de schoolgids, het school-, formatie-, en activiteitenplan.
screenshot-2020-06-23-at-16.17.22

Jaarverslag MR

Leerplicht & verlof

Zoals u weet, hebben we in Nederland de leerplichtwet. De leerplichtwet houdt in dat alle leerplichtige kinderen de school niet mogen verzuimen (wegblijven) zonder geldige reden. De leerplichtwet van 1969 is gewijzigd.

In bijzondere gevallen is het mogelijk om verlof te vragen voor uw kind(eren). Hiervoor moet wel een duidelijke reden zijn, zoals: ziekte, overlijden, geboorte of het trouwen van directe familie. De aanvraag doet u in een persoonlijk gesprek met de directeur. Deze vraagt u een formulier in te vullen en neemt dan de aanvraag in behandeling. Als het verlof voor meerdere dagen is, moet het minimaal 2 weken van tevoren worden aangevraagd.

Wettelijk mag de directeur geen verlof geven dat gekoppeld is aan schoolvakanties. Voor verlof vóór of ná een schoolvakantie moeten de ouders zich wenden tot de afdeling leerplicht van de gemeente Maastricht.

De leerplichtambtenaar van onze school is mevrouw Michèle De la Haije (telefoon: 043 350 3192).

Studiebegeleiding VO

Met onderwijs op maat proberen we op El Habib het optimale uit ieder kind te halen en zo er voor te zorgen dat uw kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt en op die school goed presteert.

El Habib verricht nazorg voor onze uitgestroomde leerlingen die op het VO zitten. Deze is op vrijwillige basis. We organiseren voor de oud-leerlingen huiswerkbegeleiding om hen te helpen met vragen over het huiswerk. Deskundige vrijwilligers helpen bij de A- en B-vakken, vreemde talen en de Nederlandse taal.

Alle ouders van onze groep 8 leerlingen worden geadviseerd om er gebruik van te maken. Hiervoor kunnen ouders zich melden bij Stichting Hoopvol.

Stichting Hoopvol

Contactpersoon:
Mevr. Emel Serdan
06- 25 52 87 61

hoop

AVG-privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hiermee vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De privacywet verscherpt en vergroot uw privacyrechten. Stichting SMART Limburg neemt privacy serieus. In deze verklaring lees je hoe IBS EL HABİB omgaat met de informatie (persoonsgegevens) die wij van jou ontvangen.

Als u het document ‘AVG-toestemmingsformulier’ wilt downloaden klik hier